Σλάβοι Μοναχοί στο Άγιον Όρος

Από τον Ι΄ως τον ΙΖ΄αιώνα

 

Το έργο, που αποτελεί διδακτορική διατριβή του συγγραφέα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει ως σκοπό να εξετάσει το σύνολο των αρχειακών τεκμηρίων που εικονογραφούν την παρουσία σλάβων μοναχών στα ελληνικά ιδρύματα του Αγίου Όρους, καθώς και τις απαρχές της σλαβικής επικράτησης στις σημερινές σλαβικές μονές Ζωγράφου και Παντελεήμονος. Σχολιάζονται εκτενώς όλες οι σλαβικές υπογραφές που εντοπίσθηκαν σε ελληνικά και σλαβικά αθωνικά έγγραφα, εκδεδομένα και ανέκδοτα. Για την παρακολούθηση της ιστορίας των σλαβικών εγκαταστάσεων στον Άθωνα, ο συγγραφέας χρησιμοποίησε τα κατάλοιπα της καλλιγραφικής και μεταφραστικής δραστηριότητας των σλαβόφωνων αγιορειτών. Αναλύθηκε μεγάλος αριθμός σλαβικών σημειωμάτων αθωνικής προέλευσης που απαντούν σε σλαβικούς κώδικες ή σε παλαιά έντυπα βιβλία, τα οποία απόκεινται στις βιβλιοθήκες της Δυτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Ρωσίας και της Εγγύς Ανατολής. Όλα τα σημειώματα συγκροτήθηκαν σε ενιαίο κατάλογο.

Το βιβλίο διατίθεται από την University Studio Press Α.Ε. τηλ. (+30) 2310-208731